VietPho.com
shopVietPho.com Home Shopping
Little Saigon  Home Shopping
Details
Tu Thien The - The 2 Chieu
Tu Thien The - The 2 Chieu

Contact: Hai Nguyen
Address: 14541 Brookhurst St #A7, Westminster   CA 92683
Phone: 714.839.5996
Saigon - Hà Nội 7.1/Phút (điện thoại bàn), Các Tỉnh và Cell Phone 8.9 Cent/phút. Tặng 10%.
Click For Driving Direction Click To Go Back

Tu Thien The - The 2 Chieu

 
  Click To Buy Minutes Online Click To Buy Minutes Online

Calculate Call Minutes

Enter Dollar Amount Saigon/Hà Ná»™i Các Tỉnh Cell Phone Flat Rate Từ VN Gọi Qua Mỹ
Enter Dollar Amount To Calculate Call Minutes

Quí Khách Gọi Về Việt Nam Có Hai Lá»±a Chọn

1. Cách Gọi Thông Thường

  • Bấm số tổng Ä‘ài mà nhân viên Ä‘ã cung cấp
  • Nghe báo số tiền Ä‘ang có
  • Bấm số Việt Nam muốn gọi:
  • 84 + số Ä‘iện thoại #
  • 84 838223344 #

2. Bấm Số Gọi Nhanh

  • Số Việt Nam sẽ được chuyển thành số địa phÆ°Æ¡ng ( số gọi nhanh)
  • Ví dụ: 84 838223344 chuyển thành số gọi nhanh 714 123 4567
  • Quý khách lÆ°u lại số gọi nhanh
  • Sau Ä‘ó, quý khách không cần bấm số tổng Ä‘ài và số Việt Nam nữa, chỉ cần bấm số gọi nhanh là kết nối được thân nhân ở Việt Nam

Tell A Friend